Nuosavybės teise prekybininkas


Byla 3K-3-70/2008

Ieškovas teismo prašė priteisti jam iš atsakovo ,07 Lt skolą ir ,10 Lt delspinigių. Dėl ieškovo kaltės atsakovas teigė negavęs planuotų pajamų ir patyręs nuostolių. Atsakovas teismo prašė priteisti iš ieškovo ,85 Lt nuostolių kaip negautų pajamų.

Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė 7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas m. Vadovaudamasis CK 6.

nuosavybės teise prekybininkas

Padaryta išvada, kad ieškovo pelnas buvo susijęs su atsakovo veiksmais, tarp abiejų šalių buvo tiesioginis ryšys gaunant pajamas. Spręsta, kad ieškovo baldų pardavimo kiekis ir asortimentas priklausė nuo atsakovo veiksmų, nes, šiam išnuomojus patalpas baldų gamintojams ir pardavėjams, prekiaujantiems analogiškais baldais, arba atsakovui pačiam atvežus analogiškus baldus ir nustačius žemesnę kainą, ieškovo baldų pardavimas sustojo.

Atsakovas grąžino baldus, nes jų niekas nepirko. Pažymėta, kad atsakovas vykdė ieškovo baldų pardavimus, valdė ekspozicijos salę, subnuomojo patalpas kitiems baldų gamintojams ir nuosavybės teise prekybininkas, todėl turėjo įtakos pardavimų apimtims. Paslaugų sutarties 1. Padaryta išvada, kad prekes į ekspoziciją ir iš jos veždavo atsakovas.

nuosavybės teise prekybininkas

Kasatorius nurodo šiuos kasacinio skundo argumentus: Apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino m. Savo esme ginčo šalių paslaugų sutartis yra konsignacijos sutartis. Kilus šalių ginčui dėl įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties vykdymo, bei sutarties nuostatų aiškinimo, apeliacinės instancijos teismas privalėjo vadovautis CK 6.

Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK straipsnio reikalavimus. Paslaugų sutarties 2. Nei nuosavybės teise prekybininkas sutartį, nei pagal taikytinas teisės normas atsakovas neturėjo teisės atsisakyti leisti ieškovui, kaip ekspozicijos prekių savininkui, pasiimti baldus iš ekspozicijos. Ši sutarties nuostata taikytina tais atvejais, kai atsakovas vykdo klientų užsakymus nuosavybės teise prekybininkas atveža jų užsakytas prekes iš ieškovo sandėlio, tačiau ji niekaip nesusijusi su ekspozicinių prekių transportavimu.

Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CK 6. Nustatant ar sutarties pažeidimas esminis ar ne, turi būti inter alia atsižvelgiama į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija m.

Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį, pateikti įrodymus, patvirtinančius realią pajamų gavimo tikimybę.

  • Byla ATP/ - eTeismai
  • Pagrindinis straipsnis — Praktinė patirtis.
  • Byla 3K/ - eTeismai
  • ESTT: autorių teisės gali būti pažeidžiamos ir laikant prekes sandėlyje – Teisė profesionaliai

Hipotetinės pajamos neįeina į negautų pajamų sampratą. Atsakovo pagrįstas lūkestis gauti pajamų iš prekybos ieškovo prekėmis susiformavo remiantis iki sutarties esminio pažeidimo nuosavybės teise prekybininkas pajamų analize, todėl atsakovo pajamų gavimo tikimybė buvo reali ir pagrįsta tarp šalių susiklosčiusia praktika.

Jis teigia, kad atsakovas pripažino, jog visos ieškovo tiekiamos prekės baldai buvo apskaitytos jo buhalterinėje apskaitoje, o tai reikštų, kad po baldų grąžinimo atsakovas turėjo atlikti tam tikrus teisės aktų reglamentuojamus veiksmus, tokius kaip užsakymų grąžinimų grąžinamoms prekėms įforminimą ir atitinkamai šių prekių išbraukimą iš apskaitos.

Tai yra aktyvūs, su buhalterinės apskaitos įmonėje tvarkymu susiję veiksmai, todėl kasatoriaus teiginiai, kad ieškovas baldus atsiiminėjo iš ekspozicijos savavališkai, šių veiksmų su atsakovu nederindamas, o atsakovas buvo tik pasyvus proceso stebėtojas, neatitinka bylos aplinkybių.

ESTT: autorių teisės gali būti pažeidžiamos ir laikant prekes sandėlyje

Šiuos teiginius paneigia byloje esantis įrodymas — atsakovo parengtas ir ieškovui pateiktas m. Prekių grąžinimo suderinimo aktas, patvirtinantis, kad atsakovas ieškovo eksponuojamų prekių skaičių mažino ne tik jam šias prekes grąžindamas, bet ir jomis disponuodamas, t.

Teismų nustatytos nuosavybės teise prekybininkas aplinkybės 30Ieškovas ir atsakovas m. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 32 33Kasacijos dalykas šioje byloje yra pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo bei nutarties išvadų dėl šalių sudarytos paslaugų sutarties turinio aiškinimo, jų vykdymo, vienašališko sutarties nutraukimo, šalių tarpusavio atsiskaitymo pagal sutartį, taip pat nuostolių atlyginimo dėl įrodinėjamo netinkamo sutarties vykdymo pagrindų vertinimas CPK straipsnio 1 dalis.

Remiantis jomis sutartis, kaip šalių valią išreiškiantis susitarimas, turi nuosavybės teise prekybininkas aiškinama atsižvelgiant į tikruosius šalių ketinimus, tikrąją jų valią, o ne tik į rašytinės sutarties gramatinį tekstą, taigi teisinių santykių kvalifikaciją lemia ne šalių pavartota terminija, o tų santykių turinys, kaip tuos santykius šalys beįvardytų. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes.

Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes Lietuvos Nuosavybės teise prekybininkas Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: m.

Prekybininkas nuo platintojo pateiktų prekių kainos gauna 22 procentų maržą sutarties nuosavybės teise prekybininkas. Jau buvo minėta, kad pagal sutarties 1.

Taigi šiose sąlygose sulygta dėl baldų, skirtų parduoti pirkėjams, tiekimo ir teisių į juos. Kita sutarties sąlygų dalis nustato baldų eksponavimo organizavimo prievoles.

Prekybininkas įsipareigojo suteikti platintojui prekių pavyzdžių ekspozicijos plotą sutarties 1.

nuosavybės teise prekybininkas

Platintojo pareigos formuojant ekspoziciją sutartyje tiesiogiai neaptariamos, tačiau, vertinant tai, kad sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė CK 6.

Nurodytų argumentų pagrindu kasacinis teismas prieina prie išvados, kad ši paslaugų sutartis inkorporuoja ir konsignacijos, vienos iš komisinio prekių pardavimo formų, sutarties sąlygas dėl šalių prievolinių santykių pateikiant parduoti ir prekiaujant plataus vartojimo prekėmis. CK konsignacijos sutarties sąvokos neapibrėžta, tačiau teisės doktrinoje ir verslo praktikoje pripažįstama, kad konsignacijos sutartimi pardavėjas konsignantas tiekia prekes tarpininkui konsignatoriuikuris jas parduoda savo vardu konsignanto sąskaita.

Prekių, patiektų konsignatoriui, nuosavybės teisė išlieka konsignantui iki jų pardavimo pirkėjui momento.

Įstatymai mus saugo: nuosavybės teisių ir atsakomybės perdavimas parduodant automobilį

Tokių sutarčių būdingas bruožas yra tai, kad jos paprastai sudaromos plataus vartojimo prekėms realizuoti. Sisteminis sutarties sąlygų vertinimas leidžia konstatuoti, kad apeliacinės instancijos teismas be pagrindo nuosavybės teise prekybininkas, jog ekspozicijai perduotos prekės perėjo atsakovo nuosavybėn. Ši išvada prieštarauja sutarties 2. Tačiau prekybininko pareiga neparduoti prekių pavyzdžių iš ekspozicijos, kurios yra platintojo nuosavybė, nevertintina kaip absoliutus draudimas, nes sutarties vykdymo praktika rodo, kad tokių pardavimų būta ir šalys viena kitai pretenzijų dėl jų neturi, o sutarties vykdymo bendrųjų principų taikymo aspektu tai atitinka sąžiningumo, bendradarbiavimo, kooperacijos ir ekonomiškumo imperatyvus CK 6.

Intelektinė nuosavybė

Kasacinio skundo argumentai tokių teismų padarytų išvadų nepaneigia. Bendrosiose sutarčių pabaigą reglamentuojančiose civilinės teisės normose leidžiama tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais sutartį nutraukti vienašališkai, t. Taigi dispozityviškumo principas privatiniuose santykiuose leidžia sutarties šaliai pasirinkti galimybę savo iniciatyva nesikreipiant į nuosavybės teise prekybininkas vienašališkai nutraukti sutartį arba inicijuoti sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios įstatyme ar sutartyje numatytos aplinkybės.

Antra vertus, CK 6. Sutarties šalys gali visais atvejais vienašališkai nutraukti sutartį, jei tokia teisė numatyta sutartyje CK 6. Šios bylos nuosavybės teise prekybininkas kiekviena sutarties šalis gali remtis aplinkybėmis, sudarančiomis sutarties nutraukimo pagrindą sutarties 7 skyriusir dėl tokių aplinkybių suinteresuota sutarties nutraukimu šalis gali įgyvendinti jai suteiktą teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą.

nuosavybės teise prekybininkas

Tokią sutarties šalies galimybę nutraukti sutartį vienašališkai lemia įstatymo leidėjo pripažinimas nukentėjusiai šaliai galimybės operatyviai ginti savo pažeistas teises. Operatyvus sutarties nutraukimo max skausmo prekybos strategija nesikreipiant į teismą yra prevencinė priemonė tam, kad šalys tinkamai vykdytų sutartį, kitokiu atveju, kai sutartis vykdoma netinkamai, kita šalis prisiima riziką dėl vienašalio sutarties nutraukimo ir jai tenkančių nepalankių padarinių — prievolės atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius CK 6.

Ši aplinkybė atsakovo įvertinta ir kaip esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio ji atsakovo vienašališkai nutraukta.

Byloje nėra ginčo dėl sutarties nutraukimo ir prievolinių teisinių santykių pasibaigimo. Dėl to sutarties pažeidimo vertinimas šiuo atveju svarbus ne CK 6. Sutartimi susitarta dėl sutarties termino 7.

Tokia sutartis jos šalims leido pagrįstai tikėtis, kad bus laikomasi jos sąlygų ir bus gauta finansinės naudos iš šios veiklos. Komercinio rezultato, kokio pagrįstai tikimasi iš sutarties, negavimas, kai teisėto ir pagrįsto lūkesčio nepasiekiama dėl vienos iš šalių sutartyje įtvirtintų pareigų nevykdymo neteisėtas neveikimas arba dėl veiksmų, kuriuos sutartis draudžia atlikti neteisėtas veikimasarba dėl neatlikimo bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, yra nuostoliai remiantis CK 6.